Menú Cerrar

Política de Privadesa i Avís Legal

AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES:
En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el PROPIETARI DEL WEB, us informa del següent :

• Denominació social: Lluís Castillo Sánchez
• CIF: 52158878F
• Domicili social: C/ Ramon Llull n°13, 08402, Granollers (Barcelona)
• Telèfon: 93.539.15.28
• Email: info@podologiaavanzadabcn.com

ÚS DEL PORTAL:
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, però per poder complir amb les finalitats d’alguns dels serveis oferts pel PROPIETARI DEL WEB l’usuari ha d’emplenar prèviament el formulari corresponent. Per tant, si no es faciliten les dades necessàries o no ho fa correctament no es podran atendre les sol·licituds, sens perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del web.

USUARIS:
L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat. L’Usuari:
• Garanteix que ha informat els tercers dels qui faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades al PROPIETARI DE LA WEB per als fins assenyalats.
• Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi al PROPIETARI DEL WEB oa tercers.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
El PROPIETARI DE LA WEB per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del PROPIETARI DEL WEB o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del PROPIETARI DE LA WEB. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del PROPIETARI DEL WEB. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del PROPIETARI DEL WEB.
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:
El PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS:
El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.
ENLLAÇOS:
En cas que al portal es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, el PROPIETARI DE LA WEB no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el PROPIETARI DE LA WEB assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap daquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
DRET D’EXCLUSIÓ:
El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.
GENERALITATS:
El PROPIETARI DE LA WEB perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:
El PROPIETARI DEL WEB podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades , així com a la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, el PROPIETARI DE LA WEB us informa del següent:
Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
El responsable del tractament és el PROPIETARI DEL WEB les dades identificatives del qual es troben al punt 1 de l’AVÍS LEGAL.
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
El PROPIETARI DE LA WEB tractarà la informació que faciliti l’usuari a través del Lloc Web per tal de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió administrativa derivada dels mateixos, així com remetre periòdicament newsletters, comunicacions comercials sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb l’activitat professional del PROPIETARI DE LA WEB quan l’usuari ho autoritzi, i per valorar la candidatura de l’usuari en cas que es recullin currículums a través del web.
Durant quant de temps es conservaran les vostres dades?
Les dades personals es conservaran mentre l’usuari no sol·liciti la supressió d’aquestes dades i, en tot cas, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent, o per fer front a les possibles responsabilitats que poguessin sorgir.
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La legitimació del PROPIETARI DE LA WEB per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de linteressat.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Amb caràcter general les dades no seran cedides a tercers, llevat que ho estableixi la legislació vigent.
Quins són els drets dels usuaris?
L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si el PROPIETARI DEL WEB està tractant dades personals que els concerneixin o no. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que en van motivar la recollida. En determinades circumstàncies l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, cas en què únicament es conservaran bloquejats per a l’exercici o la defensa en reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades, cas en què el PROPIETARI DE LA WEB deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions . A més dels drets anteriors, l’usuari també tindrà dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control. Disposa de la informació necessària a www.agpd.es. Podreu exercitar materialment els vostres drets aportant còpia del vostre DNI o document oficial que us identifiqui, mitjançant l’enviament d’un mail o per correu postal adreçant-vos al PROPIETARI DEL WEB, les dades identificatives del qual es troben al punt 1 de l’AVÍS LEGAL.
Quines mesures de seguretat implantem per protegir les vostres dades?
El PROPIETARI DE LA WEB tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardarà el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb el que preveu la normativa aplicable, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Cirurgia del peu BCN

Demana la teva cita i que els teus peus no et frenin.

Reserva la teva cita i descobreix tot allò que podem fer per tu.
Oferim tot tipus de solucions pels teus peus.